Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje ”Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29 w każdy poniedziałek od godziny 16.00. Program ten kierowany jest w szczególności do:

1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

3. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu nawiązało współpracę z Turawskim Centrum Rehabilitacji i Terapii Uzależnień, gdzie realizowany jest program dla 10 uczestników turnusu.

Naczelnym celem programu jest nabywanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy oraz zdobywanie wiedzy nt. przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, pok.107 tel. 77 44 10 567

https://www.facebook.com/turawskiosrodekterapiiuzaleznien/

W dniu 21.05.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny w Opolu, a także oficjalne przekazanie mieszkania chronionego !
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:

https://opole.tvp.pl/42731104/dorosli-opuszczajacy-domy-dziecka-maja-gdzie-mieszkac-to-dla-nich-szansa-na-lepszy-start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII -Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

  • socjalną;
  • psychiatryczną;
  • psychologiczną
  • terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.