Więcej o: Utworzenie Powiatowego Centrum...

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

  • socjalną;
  • psychiatryczną;
  • psychologiczną
  • terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.

 

Więcej o: Nowy samochód dla Domu Pomocy...

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zamieszkuje aktualnie 55 osób, z czego 24 osoby to osoby niepełnosprawne ruchowo, stale poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Z uwagi na stan zdrowia podopiecznych wymagane są częste wizyty u lekarzy specjalistów, które głównie odbywają się na terenie miasta Opola ale i poza terenem województwa. Częste wizyty wiążą się z koniecznością posiadania sprawnego i niezawodnego środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowy pojazd urozmaici również życie mieszkańcom poprzez transport na różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze.

Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 131.137,00 zł z czego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 80.000,00 zł. Pozostała część w wysokości 51.137,00 zł została pokryta ze środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

                            Więcej o: II Festyn z okazji Dnia Dziecka i...

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 24 maja 2006 ustanowił 30 maja – Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Informujemy, iż w 2019 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2019 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze B

- 70% kosztów jego realizacji w obszarze C

- 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

- 65% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. wtz)

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze E

- 50% kosztów jego realizacji w obszarze G

 Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

4) zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

         Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 08.02.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.

                 Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (w tym: program, założenia programu, procedury realizacji) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce Programy i zadania PFRON.