Projekt ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość dofinansowania  projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 10 137 632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej dla Partnera – Powiatu Opolskiego wynosi 385 139 ,81 zł. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, tj. do 30.04.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej.  W ramach zadań przewidzianych do wykonania przez Powiat Opolski, tj. wsparcia rodzin biologicznych oraz zastępczych zakłada się utworzenie, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny (PCWR). W PCWR osoby potrzebujące pomocy będą mogły uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Planuje się również zakup 3-pokojowego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Opola lub powiatu opolskiego ziemskiego (min. 48 m2) oraz jego adaptację/remont na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W mieszkaniu chronionym realizowane będą Indywidualne Programy Usamodzielniania. Za mieszkanie chronione odpowiedzialny będzie zatrudniony w tym celu opiekun mieszkania – pracownik socjalny, pod którego opieką osoby usamodzielniające się będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. W ramach wsparcia i integracji środowiska rodzin zastępczych z terenu Powiatu Opolskiego ziemskiego zakłada się organizację wyjazdów edukacyjnych mających na celu umocnienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych i wymianę doświadczeń związanych z rodzicielstwem. Podczas wyjazdu rodziny będą miały zapewnione profesjonalną opiekę i wsparcie specjalistów.

Logo Opolskie dla rodziny

Post meta