Aktywny Samorząd w 2024 r.

Uwaga Wnioskodawcy!

Informujemy, że Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

W 2024 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” będą realizowane następujące obszary i zadania programu:

 • Moduł I:   OBSZAR  A – likwidacja bariery transportowej:
  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,
  • OBSZAR  B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn  górnych,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu wzroku,
  • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – pomoc adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
  • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
  • OBSZAR  C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze  stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze  stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

UWAGA! Ważna zmiana w Module II programu „Aktywny samorząd”!

Od tego roku wnioski na dofinansowanie do nauki mogą składać również studenci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.plexternal) już od dnia 1 marca 2024 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I wypada dnia 31 sierpnia 2024 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu II wypada:

 • dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowanej wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie  to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, policealnej, studia (studia I lub II stopnia, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorski) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15,
 • poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły kompletny wniosek w dniu przyjęcia – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15.

 

Wnioski do pobrania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
 1. Wniosek AS A1.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar A1.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar A1.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – A1.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
 1. Wniosek AS A2, A3.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar A2.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie A3.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenia obszar A2, A3.pdfPDF document, opens a new window
 5. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 6. Lista załączników Moduł I – A2, A3.pdfPDF document, opens a new window
 7. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
 1. Wniosek AS A4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar A4.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar A4.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – A4.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Obszar B

 • Zadanie 1, 3, 4
 1. Wniosek AS B1, B3, B4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie B1-O.pdfPDF document, opens a new window
 3. Zaświadczenie lekarskie B1-O – osoba niewidoma.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar B1-R.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie obszar B3.pdfPDF document, opens a new window
 6. Zaświadczenie lekarskie obszar B4.pdfPDF document, opens a new window
 7. Oświadczenia obszar B1, B3, B4.pdfPDF document, opens a new window
 8. Oświadczenie zadanie B4.pdfPDF document, opens a new window
 9. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 10. Lista załączników Moduł I – B1, B3, B4.pdfPDF document, opens a new window
 11. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 2
 1. Wniosek AS B2.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar B2.pdfPDF document, opens a new window
 3. Lista załączników Moduł I – B2.pdfPDF document, opens a new window
 4. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Obszar C

 • Zadanie 1
 1. Wniosek AS C1.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar C1.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C1.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 2
 1. Wniosek AS C2.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenie o posiadanym sprzęcie.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C2.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C2.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 3
 1. Wniosek AS C3.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar C3.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C3.pdfPDF document, opens a new window
 4. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C3_O.pdfPDF document, opens a new window
 5. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C3_K.pdfPDF document, opens a new window
 6. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 7. Lista załączników Moduł I – C3.pdfPDF document, opens a new window
 8. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 4
 1. Wniosek AS C4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar C4.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C4.pdfPDF document, opens a new window
 4. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C4_O.pdfPDF document, opens a new window
 5. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C4_K.pdfPDF document, opens a new window
 6. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 7. Lista załączników Moduł I – C4.pdfPDF document, opens a new window
 8. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Zadanie 5
 1. Wniosek AS C5.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie lekarskie obszar C5.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C5.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I C5.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Obszar D

 • Moduł I
 1. Wniosek AS D.pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie o poniesionych kosztach.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar D.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – D.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

 

 • Moduł II
 1. Wniosek AS MII (P).pdfPDF document, opens a new window
 2. Zaświadczenie od pracodawcy.pdfPDF document, opens a new window
 3. Moduł II Oświadczenia.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach 2024 r.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł II.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula informacyjna 2024 r.pdfPDF document, opens a new window

Post meta