Sprawozdanie z przebiegu szkolenia nr. 4 pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi.”

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.30 odbyło się szkolenie pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zajęcia prowadziła Urszula Gamrot – Ciemny – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, psycholog, doradca zawodowy oraz Joanna Bukowska- Golak- pedagog specjalny z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:

  1. Wpływ przewlekłej choroby, upośledzenia umysłowego i zaburzeń rozwojowych na proces uczenia się dziecka
  2. Zalecenia dla rodziców zastępczych do pracy w domu- jak motywować do nauki, jakie są optymalne warunki do nauki dla dziecka ze specyficznymi problemami w uczeniu się
  3. Czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły w ramach wsparcia w nauczaniu i wychowaniu dziecka ze specyficznymi problemami w uczeniu się

Szkolenie prowadzone było metodą wykładu z prezentacją multimedialną. Podczas szkolenia omówiono m.in. takie kwestie jak: wpływ choroby i niepełnosprawności na funkcjonowanie poznawcze, społeczne i emocjonalne dziecka, problemy związane z  budowaniem motywacji do nauki, kwestie dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka. Następnie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzona była dyskusja, uczestnicy zadawali pytania prowadzącym, wymieniali się doświadczeniami i wiedzą. Głównymi problemami poruszanymi w grupie wsparcia było: tworzenie optymalnych warunków w domu i szkole motywujących do nauki i umożliwiających proces edukacji dostosowany do możliwości dziecka.

Post meta