Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl
strona internetowa: www.pcpropole.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Bartosz Mays, b.mays@pcpropole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 20 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.plexternal, opens a new window

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu mieści się na wysokim parterze. Przy drzwiach głównych znajduje się platforma umożliwiająca osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wjazd na wysoki parter.

Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym):

 1. Kontakt z PCPR za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie się:
  • poczty elektronicznej: pcpropole@pcpropole.pl
  • faksu pod nr: 77 44 10 505
 2. Skorzystanie w kontaktach z PCPR z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy z urzędem.
 3. Możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika i dostęp do wybranego tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych na urzędowym formularzu:

 • elektronicznie na adres: pcpropole@pcpropole.plSend email
 • faksem na numer: 77 44 10 505,
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27,
 • za pośrednictwem poczty.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.external).


Zarządzenie 23/2020 Dyrektora PCPR w Opolu z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdfexternal, PDF document, opens a new window

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.pdfexternal, PDF document, opens a new window

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdfPDF document, opens a new window