Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D

poniedziałek, 27 lutego 2023 r.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Dzięki temu obszarowi osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie w ramach pokrycia kosztów dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, oraz które są aktywne zawodowo (są zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu).

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.,

lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

Forma wsparcia:

To dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną – opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.
Wnioskodawca musi spełniać warunki uczestnictwa w programie w okresie objętym refundacją kosztów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla wnioskodawcy ze środków PFRON w 2023 roku w ramach programu w Obszarze D wynosi: 

– 330 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru D wynosi:
– co najmniej 15% kosztów opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Wnioski do pobrania

  1. Wniosek AS D.pdfPDF document, opens a new window
  2. Oświadczenia obszar D.pdfPDF document, opens a new window
  3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
  4. Lista załączników Moduł I – D.pdfPDF document, opens a new window
  5. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Post meta