Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Szanowni Państwo

Celem Programu S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • posiadają orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
 • złożą oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętym zatrudnieniu,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe dla beneficjentów w postaci dofinansowania do wynajmu mieszkania przez okres maksymalnie 36 miesięcy, przy czym wsparcie będzie miało charakter degresywny:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 1. a) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  • miasto wojewódzkie,
  • gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  • pozostałe gminy w danym województwie;
 1. b) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
 2. c) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
 • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
 • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wymogi dotyczące składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w trybie ciągłym do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window, natomiast właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku wraz ze skanem pozostałych załączników.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanegoexternal, opens a new window

Portal OBYWATEL.GOV.PLexternal, opens a new window

Ministerstwa Cyfryzacjiexternal, opens a new window

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Załączniki wymagane do wniosku:

Załącznik nr 1: skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – również orzeczenia o stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważnego,

Załącznik nr 2: skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

Załącznik nr 3: skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW – w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji słuchu stanowiącej przyczynę jego wydania),

Załącznik nr 4: skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW – w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

Załącznik nr 5: skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeżeli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu i dofinansowania:

Post meta