Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PRFON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne – niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności (np. protezy, kule, wózki i inne), lub środki pomocnicze – które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.), jeżeli

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej składa jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach i wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Opolski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo równoważne – oryginał do wglądu;
 2. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzających zakup;
 3. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
 4. ewentualnie kopię zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt. 1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdfPDF document, opens a new window

Klauzula Informacyjna.pdfPDF document, opens a new window

Post meta