Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Szanowni Państwo

Program S-A-M! Dostępne mieszkanie ma na celu zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają warunki:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym z powodu, dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe stanowiące różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnicę wartości mieszkań zamiennych, która nie może przekraczać równowartości iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w trybie ciągłym.

Wniosek należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window, natomiast właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku wraz ze skanem pozostałych załączników.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanegoexternal, opens a new window

Portal OBYWATEL.GOV.PLexternal, opens a new window

Ministerstwa Cyfryzacjiexternal, opens a new window

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Załączniki wymagane do wniosku:

Załącznik nr 1: skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanego z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

Załącznik nr 2:  dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

Załącznik nr 3: skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW,

Załącznik nr 4: skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej: od 16 -18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego,

Załącznik nr 5: skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeżeli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zasad dofinansowania:

Post meta