Uchwała nr 3149/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr 3149/23.docxMS Word document

Załącznik do uchwały nr 3149/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05.12.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Karta formalnej oceny 28.11.2023.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Karta merytorycznej oceny oferty_28.11.2023.docxMS Word document, opens a new window

Post meta