Uchwała nr 3151/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr 3151/23.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik do uchwały – Ogłoszenie dom dla matek 29.11.2023.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Karta formalnej oceny 29.11.2023.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Karta merytorycznej oceny oferty_29.11.2023.docxMS Word document, opens a new window

Post meta