Uchwała nr 1756/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała ZPO – Nabór członków Komisji konkursowej.docxMS Word document, opens a new window

Post meta