Uchwała nr 1757/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Uchwała ZPO – Ogłoszenie konkursu.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Karta formalnej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window
  4. Załącznik nr 3 – Karta merytorycznej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window

Post meta