Dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

  1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;
  2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
  3. kopię dokumentów potwierdzających prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług pracownika ze znajomością języka migowego (tłumacza), przy załatwianiu spraw w PCPR w Opolu.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie może być wysłane poprzez:
– wiadomość e-mail: pcpropole@pcpropole.plSend email
– faksu 77 44 10 505

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 poz. 1243)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

Wniosek – Tłumacz migowy.docxMS Word document, opens a new window

Post meta