Dofinansowanie do likwidacji barier

Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Pod pojęciem barier architektonicznych należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą istnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie likwidacji barier wraz z załącznikami:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu).
 2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu).
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 4. Dokument określający właściciela lokalu (aktualny odpis z księgi wieczystej).
 5. Zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie wnioskowanego zakresu robót (dotyczy osób niebędących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi).
 6. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 7. Aktualny dokument z urzędu gminy potwierdzający stałe zameldowanie wnioskodawcy w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach i wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania dla indywidualnego wnioskodawcy uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Opolski w danym roku otrzymuje z Funduszu.

Podstawę wypłaty środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Natomiast bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych wraz z załącznikami:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu),
 2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 4. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe),
 5. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu wraz z załącznikami:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu),
 2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 4. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe),
 5. Dokument potwierdzający naukę (w przypadku osób uczących się),
 6. Orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli wnioskodawca był badany),
 7. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach i wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania dla indywidualnego wnioskodawcy uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Opolski w danym roku otrzymuje z Funduszu.

Podstawę wypłaty środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)

Wniosek – Bariery – Komunikowanie się.docxMS Word document, opens a new window
Wniosek – Bariery architektoniczne i techniczne.docxMS Word document, opens a new window

Post meta