Uchwała nr 3220/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr 3220/24 ZPO z dnia 4 stycznia 2024.docxMS Word document, opens a new window

Post meta