Uchwała nr 1800/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Uchwała nr 1800-21.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Karta formalnej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Karta merytorycznej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window

Post meta