Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Powiatu Opolskiego. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Skład Rady:

Na podstawie Zarządzenia NR OR.120.2.2024 z 8 stycznia 2024 r. roku Starosty Powiatu Opolskiego
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim została powołana Rada na lata 2024-2027 w składzie:

– Pan Krzysztof Wysdak –      Przedstawiciel Powiatu Opolskiego,

– Pan Michał Matysiak –        Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim

– Pani Ewa Ziubrzycka – Bień  –   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach,

– Pani Małgorzata Rajczyk –  Przewodnicząca Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu,

– Pani Jagoda Maziarz –          Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,

                                         

Zadania Rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście Powiatu Opolskiego, do jej zadań należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3.  ocena realizacji programów;
4.  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:
Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole
Telefon kontaktowy: 77 44 20 504
Adres mailowy: pcpropole@pcpropole.pl

#zebranie #ludzie #rada
#człowiek #rada

Post meta