Praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Opieką koordynatorów objęte są rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • uzależnienie od alkoholu;
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • śmierć rodziców;
  • choroba psychiczna rodziców;
  • porzucenie przez rodzica biologicznego.

Rodziny zastępcze na bieżąco korzystają z pomocy koordynatorów w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej oraz w razie potrzeby są kierowane do specjalistów. Koordynatorzy odwiedzają rodziny zastępcze w domach w celu monitorowania sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostają zgłaszane do Ośrodka Adopcyjnego.

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną biologiczną, m. in. w domu rodziny zastępczej oraz na terenie PCPR w Opolu. Spotkania w tut. Centrum odbywają się przy uczestnictwie koordynatorów.

Koordynatorzy uczestniczą w dokonywaniu ocen zawodowych rodzin zastępczych w tym ocen rodzin zawodowych na 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy oraz biorą udział w posiedzeniach w sprawie ocen rodzin zastępczych niezawodowych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Na zlecenie Sądu koordynatorzy dokonują ocen rodzin zastępczych. Ponadto na prośbę Ośrodka Adopcyjnego koordynatorzy sporządzają opinie o zasadności przysposobienia dziecka.

Koordynatorzy przeprowadzają oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, które zostają przekazywane do właściwego Sądu. Oceny te pozwalają rzetelnie przedstawić aktualną sytuację małoletnich, przeanalizować stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną i przed wszystkim uzasadnić celowość dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Koordynatorzy na bieżąco sporządzają plany pomocy dziecku oraz ich modyfikacje.

Koordynatorzy przygotowują podstawowe informacje dla psychologa na temat osób prowadzących rodzinę zastępczą, które zostają poddane opinii psychologicznej dotyczącej predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Koordynatorzy utrzymują kontakt ze szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Szkoły i przedszkola wydają pisemną opinię na temat osiągnięć małoletnich, występujących trudności, relacji z rówieśnikami oraz ogólnego funkcjonowania na terenie szkoły/przedszkola, a także dotyczące współpracy opiekunów zastępczych z pracownikami szkoły/przedszkola.

Procesem usamodzielnienia zostają objęci wychowankowie z rodzin zastępczych, którzy pozostawali pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy uczestniczą w sporządzaniu indywidualnego programu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz dbają o to, by wychowankowie rodzin zastępczych rok przed ukończeniem pełnoletności wyznaczyli opiekuna procesu usamodzielnienia.

Proces usamodzielnienia wychowanków monitorowany jest poprzez:

  • ocenę sytuacji socjalno – bytowej wychowanka;
  • współpracę ze szkołami;
  • współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej;
  • współpracę z Urzędami Miast i Gmin.

W zależności od potrzeb wychowankowie na bieżąco korzystają z pomocy koordynatorów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wspierają i pomagają rodzinom zastępczym w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, związanych z wypełnianiem funkcji opiekunów zastępczych. Koordynatorzy są w stałym kontakcie z osobami, pełniącymi funkcję rodziny zastępczej, co daje rodzinom poczucie, że nie zostali sami w wypełnianiu swoich obowiązków.

Post meta