Instytucjonalna piecza zastępcza

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Opolskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonują trzy Domy Dziecka typu socjalizacyjnego:

  1. Dom Dziecka w Chmielowicach przeznaczony jest dla 18 dzieci.
  2. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim przeznaczony jest dla 30 dzieci.
  3. Dom Dziecka w Turawie przeznaczony jest dla 25 dzieci.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

  1. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
  2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu Opolskiego w 2016 roku

Placówka Opiekuńczo-WychowawczaDziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 3126
Chmielowice  4.857,00 zł.
Tarnów Opolski  5.082,00 zł.
Turawa  5.117,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz. 930) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ze 120 miejscami, w tym:

– 40 miejscami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

– 80 miejscami dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Podmiotem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka.

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, z 55 miejscami, w tym:

– 20 miejscami dla osób w podeszłym wieku

– 35 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych

Podmiotem prowadzącym jest Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka.

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, z 216 miejscami, w tym:

– 174 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

– 42 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Podmiotem prowadzącym jest Powiat Opolski.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 roku

Dom Pomocy SpołecznejDziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 3127
Czarnowąsy  2.750,00 zł.
Dobrzeń Wielki  2.800,00 zł.
PrószkówDom Pomocy Społecznej w Prószkowie  2.800,00 zł.

W momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, osoby opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą zostają objęte pomocą, która ma na celu życiowe usamodzielnienie osób, a także ich integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną. Osoby osiągające pełnoletniość otrzymują pomoc na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, pomocy prawnej i psychologicznej. Pomoc przysługuje osobie, która w pieczy zastępczej przebywała co najmniej rok czasu.

Post meta