Warsztat terapii zajęciowej

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach, który powstał 2 września 2002 roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Opolskiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach jest placówką pobytu dziennego przystosowaną dla 30 uczestników z terenu powiatu opolskiego, które posiadają ważne orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, poprzez pracę terapeutyczną, która umożliwia prowadzenie, samodzielnego i aktywnego życia, w sześciu pracowniach tematycznych:

  • pracowni zabawkarskiej;
  • pracowni informatycznej;
  • pracowni kulinarnej;
  • pracowni ceramiki;
  • pracowni malarstwa;
  • pracowni ogrodniczej;

Dodatkowo uczestnicy korzystają według potrzeb z pomocy pedagoga, rehabilitanta, psychologa. Prowadzone są również zajęcia rehabilitacji ruchowej, który mają charakter indywidualny, uzależniony od schorzeń i zaleceń lekarskich.

Zajęcia z uczestnikami są prowadzone w oparciu o indywidualne programy opracowane przez Radę Programową warsztatu.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 204r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63 poz. 587).

Post meta