„Aktywny samorząd” w 2022 roku – Moduł I

 • OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:
 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,

 

 • OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu wzroku,
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – pomoc adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, pomoc jest adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia),

 

 • OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Maksymalna kwota dofinansowania, udział własny, adresaci programu w ramach Modułu I:

 1. Obszar A– Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.

Wymagany 15% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu – dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż  następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

 1. Obszar A –Zadanie nr 2 (prawo jazdy):
 • kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł
 • kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł
 • pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu – dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

 1. Obszar A – Zadanie nr 3 (prawo jazdy):
 • kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł
 • kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł
 • pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800zł
 • koszt usług tłumacza języka migowego – 500 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

 1. Obszar A – Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu) – 4.000 zł

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu. Należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 1 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie):
 • dla osoby niewidomej  –  9.000 zł, oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku:
 • dysfunkcja obu kończyn górnych  – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystnie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
 • dysfunkcja narządu wzroku – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
 • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma       zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%.

Niewymagany udział własny.

 

Adresaci:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 3 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 7.500 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku. Należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 4 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 4.000 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16  roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. Należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

 1. Obszar B – Zadanie nr 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego) – 1.500 zł

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –

orzeczenie o niepełnosprawności,

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 1(wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 2(utrzymanie sprawności technicznej wózka elektrycznego) – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł.

Niewymagany udział własny.

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 3(proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 12.000 zł
 • przedramienia  – 26.000 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia– 18.000 zł
 • na wysokości uda – 25.000 zł (także przez staw kolanowy)
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 4– (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) – dofinansowanie do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3.

Wymagany 10% udział własny.

 

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

 1. Obszar C – Zadanie nr 5 (zakup skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 7.500 zł

Wymagany 25% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

 1. Obszar D– (koszt  opieki  nad  osobą zależną) – 300  zł  miesięcznie –  tytułem   kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany 15% udział własny.

 

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.plexternal) będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Zgodnie z aktualnymi zasadami programu „Aktywny samorząd” osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, w ramach oceny merytorycznej wniosku uzyskają dodatkowo 10 punktów preferencyjnych.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27

45-005 Opole

tel. (77) 44 20 509 , 44 20 519

e-mail: pcpropole@pcpropole.pl     

www.pfron.org.plexternal

 

Wnioski do pobrania:

Moduł I

Zadanie A1:

 1. Wniosek AS A1 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – A1.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar A-1.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar A1.pdfPDF document, opens a new window
 5. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadania A2, A3:

 1. Wniosek AS A2-3 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I -A2, A3.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar A-2, A-3.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie A3.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie obszar A2.pdfPDF document, opens a new window
 6. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 7. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie A4:

 1. Wniosek AS A4 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – A4.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar A-4.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie obszar A4.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadania B1, B3, B4:

 1. Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P).pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – B1, B3, B4.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar B1, B3, B4.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie B1-O.pdfPDF document, opens a new window
 6. Zaświadczenie lekarskie B1-O – osoba niewidoma.pdfPDF document, opens a new window
 7. Zaświadczenie lekarskie obszar B1-R.pdfPDF document, opens a new window
 8. Zaświadczenie lekarskie obszar B3.pdfPDF document, opens a new window
 9. Zaświadczenie lekarskie obszar B4.pdfPDF document, opens a new window
 10. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie B2:

 1. Wniosek AS B2 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – B2.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar B2.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie B5:

 1. Wniosek AS B5 – 2022 (P).pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – B5.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar B-5.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie C1:

 1. Wniosek AS C1 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – C1.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie obszar C1.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie C2:

 1. Wniosek AS C2 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – C2.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie C3:

 1. Wniosek AS C3 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 3. Zaświadczenie lekarskie obszar C3.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie C4:

 1. Wniosek AS C4 (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – C4.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar C4.pdfPDF document, opens a new window
 5. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie C5:

 1. Wniosek AS C5 – 2022 (P).pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I C5.docxMS Word document, opens a new window
 3. Zaświadczenie lekarskie obszar C5.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Oświadczenia obszar C5.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

Zadanie D:

 1. Wniosek AS D (P) – 2022.pdfPDF document, opens a new window
 2. Lista załączników Moduł I – D.docxMS Word document, opens a new window
 3. Oświadczenia obszar D.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2022 r..pdfPDF document, opens a new window

 

 

 

 

 

 

 

 

Post meta