Post of admin

Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych,

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Sprzęt rehabilitacyjny – jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach, który powstał 2 września 2002 roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Opolskiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach jest placówką pobytu dziennego przystosowaną dla 30 uczestników z terenu powiatu opolskiego,

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Opolskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonują trzy Domy Dziecka typu socjalizacyjnego:

  1. Dom Dziecka w Chmielowicach przeznaczony jest dla 18 dzieci.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych, dotycząca m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne odbywają się w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 77 44 20 513

Opieką koordynatorów objęte są rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • uzależnienie od alkoholu;
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • śmierć rodziców;
  • choroba psychiczna rodziców;
  • porzucenie przez rodzica biologicznego.