UWAGA! PRZEDŁUŻENIE REALIZACJI PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuję, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego utraciły możliwość korzystania(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z  opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów  związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na który może zostać przyznane świadczenie  nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Aktualnie ze  świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie tych osób.

Wnioski mogą być składane online poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem: http://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłania go do instytucji.

Post meta