Uchwała nr 1282/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Uchwała ZPO – Nabór członków.docxMS Word document, opens a new window
  2. Uchwała ZPO – Ogłoszenie konkursu – Domy dla matek.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik do uchwały – Ogłoszenie – Dom dla matek.docxMS Word document, opens a new window
  4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Wzór oferty.docxMS Word document, opens a new window
  5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Karta formalnej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window
  6. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Karta merytorycznej oceny oferty.docxMS Word document, opens a new window
  7. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

Post meta