Uchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 1394/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.MS Word document, opens a new window

Post meta