Program wyrównywania różnic między regionami III

Informujemy, iż w 2021 roku będzie realizowany  „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2021 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

– 55 % kosztów jego realizacji w obszarze A

– 55 % kosztów jego realizacji w obszarze B

– 70 % kosztów jego realizacji w obszarze C

– 70 % kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

– 80 % kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. WTZ)

– 25 % kosztów jego realizacji w obszarze E

– 50 % kosztów jego realizacji w obszarze G

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 8.02.2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.docxMS Word document, opens a new window

Klauzula informacyjna – Program wyrównywania różnic między regionami III.docxMS Word document, opens a new window

Post meta