Program Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza rodziców zastępczych na cykl szkoleń o tematyce:

  1. Dojrzewanie seksualne /2 grupy/

  2. Dziecko z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) w szkole.

  3. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi.

  4. Uprawnienia osób niepełnosprawnych.

 

Celem szkoleń jest zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości podniesienia swoich kwalifikacji oraz zapewnienie pomocy i wsparcia, poprzez wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

 

Szkolenia będą się odbywały w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. Informacje o terminie i godzinie rozpoczęcia poszczególnych szkoleń będą zamieszczane na bieżąco.

 

Informujemy również, że na czas trwania szkolenia będzie możliwość pozostawienia dzieci, pod opieką Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Opole, 25.05.2017r.

Sporządziła: Sabina Wróbel Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej