OGŁOSZENIE

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, któremu powierzone zostanie zadanie pn. „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób na terenie Powiatu Opolskiego” wraz z udzieleniem dotacji na jego funkcjonowanie na zasadach i warunkach określonych:

1) w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1172 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 roku nr 63, poz. 587),

3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

     zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tj. Dz.U. 2016 r poz. 1945 z późń. zm.) oraz

4) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 688 z późn. zm.).

 

I. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.).

 

II. Rodzaj zadania:

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego.

 

III. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania.

1. Na realizację zadania od 1 lipca 2020 roku zaplanowano wydatkowanie ogółem:

   316.600,00 zł w tym: 284.940,00 zł. ze środków PFRON oraz dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego w wysokości 31.660,00 zł.

2. Zasady finansowania warsztatu terapii zajęciowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2019 roku poz. 1172 z późn. zm.), oraz

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1172 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019

   roku poz. 688 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869).

2. Dotacja przeznaczona jest w całości i wyłącznie na sfinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w pkt. II ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Umowa o realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Opolskiego” zostanie zawarta na okres 1 roku.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Opolskim a Oferentem.

3. Zadanie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku

   poz. 1172 z późn. zm. ) oraz  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 63

   poz. 587) począwszy od dnia zawarcia umowy.

4. Oferent  zobowiązany jest prowadzić warsztat terapii  zajęciowej na terenie Powiatu Opolskiego.

5. Oferent  zobowiązany jest zapewnić  transport  dla  osób niepełnosprawnych  będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej. Środek  transportu winien być  przystosowany

   do przewozu osób niepełnosprawnych.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

7. Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania.

VI. Termin składania ofert:

1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem sporządzone według wzoru - określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29

   października 2018 r. roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 

   2018 r. poz. 2057), należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Opolskiego” w Sekretariacie

   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich w godzinach od 7.30 -15.30 do dnia 30.09.2019 roku.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) status jednostki składającej ofertę lub inny dokument wskazujący na zakres działalności oferenta;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe jednostki za poprzedni rok wraz z dokumentami dodatkowymi;

4) adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat;

5) promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność

   jednostki samorządu terytorialnego;

6) zgłoszenie co najmniej 30 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich  niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu

   niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów;

7) plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;

8) zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu;

9) propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;

10) preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na

   podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,

b) dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu,

c) wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,

d) uzasadnieniem;

11) preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:

a)  wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,

b)  przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów;

12) informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;

13) plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia;

14) regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat;

15) określenie formy opieki medycznej w warsztacie.

16) oświadczenie, że oferent nie posiada wymaganych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani też w okresie ostatnich trzech lat nie był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie oferenta.

17) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z wpłatami (ważne 3 miesiące od daty wystawienia).

3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub poświadczone (przez osoby upoważnione  do  reprezentowania oferenta  zgodnie  z  zapisem w KRS) za zgodność z oryginałem.

4. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, tel. 77 44 20 509 w godzinach 7.30 -15.30 osoba upoważniona do kontaktu: specjalista do spraw osób niepełnosprawnych - Elżbieta Bielecka.

 

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert, określonego w rozdziale VI pkt 1.

2. Oferty złożone  po  wyznaczonym terminie,  na  innych  niż  wymagane drukach bądź niekompletne będą odrzucane z przyczyn  formalnych,  bez  rozpatrywania.  Za  ofertę

   niekompletną uważa się ofertę złożoną bez wszystkich wymaganych załączników określonych w ofercie.

3. Wstępnej oceny i weryfikacji ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje zespół utworzony przez Starostę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.                        

   W trackie oceny formalnej sprawdzane jest czy:

a) oferta została złożona w terminie;

b) oferta została złożona w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie;

c) oferta podpisana jest przez osoby uprawnione;

d) załączono komplet wymaganych dokumentów;

e) oferta została złożona na właściwym formularzu;

f) oferent jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty;

g) oferent jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Podczas oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria oceny:

a) zgodność z zadaniem określonym w punkcie II;

b) przewidywana efektywność działalności WTZ na podstawie projektu opisowego merytorycznego planu pracy na 2020 r. z uwzględnieniem wydatków;

c) propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;

d) możliwość zapewnienia transportu uczestnikom WTZ, w przypadku gdy zachodzi potrzeba tego transportu;

e) jasność i rzeczowość przedstawionego przeliczenia kosztów WTZ wraz z uzasadnieniem;

f) udział finansowy własny oferenta, pozyskanie źródeł zewnętrznych.

5. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu Opolskiego zostanie zawarta umowa na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

VIII. Zadanie w zakresie prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej było i nadal  jest realizowane w latach 2000-2019 przez Caritas Diecezji Opolskiej łącznie dla 30 uczestników.

Środki na ten cel wynosiły w 2017 roku 479880,00 zł ze środków PFRON i 53320,00 zł, ze środków Powiatu Opolskiego.

Środki na ten cel wynosiły w 2018 roku 517680,00 zł ze środków PFRON i 57520,00 zł, ze środków Powiatu Opolskiego.

IX. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w BIP Starostwa Powiatowego w Opolu, na stronie internetowej PCPR oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Pobierz

Dodany: 2019-08-19
Wielkość: 17.58 KB
Pobrany: 12