Uroczyste przekazanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych - podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. Nowy, bezpieczny i wygodny samochód będzie służył podopiecznym Warsztatu.

 Sprzęt rehabilitacyjny – jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PRFON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne - niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności (np. protezy, kule, wózki i inne), lub środki pomocnicze - które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.), jeżeli

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach, który powstał 2 września 2002 roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Opolskiej.