Uroczyste przekazanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych - podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. Nowy, bezpieczny i wygodny samochód będzie służył podopiecznym Warsztatu.

Uwaga Wnioskodawcy!

Informujemy, że dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

W 2019 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” będą realizowane następujące obszary i zadania programu:

 • Moduł I:  
 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 2. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

     Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

     Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

     Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

     Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

     Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

     Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

     Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

     Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i 
trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

     Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

     Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

     Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

         Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w 2019 r. wypada, w 

         przypadku:

 • Modułu I – od dnia 15 kwietnia 2019 r. dnia 30 sierpnia 2019 r.
 • Modułu II:

- od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

- od dnia 2 września 2019 r. dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). 

UWAGA STUDENCI

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r. M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12] / liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy;
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopniauczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
   z uwzględnieniem pkt 2,
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit ten nie został przekroczony, 
 3. Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru.
 4. Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6.  Na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) - zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma wówczas zastosowania.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
31.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu II programu
04.12.2019 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r.
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.96 KB
Pobrany: 61

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 83.58 KB
Pobrany: 62

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 69.7 KB
Pobrany: 57

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 70.54 KB
Pobrany: 54

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 73.38 KB
Pobrany: 58

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.19 KB
Pobrany: 61

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 82.52 KB
Pobrany: 57

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.27 KB
Pobrany: 51

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.03 KB
Pobrany: 55

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.22 KB
Pobrany: 58

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.04 KB
Pobrany: 58

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 71.8 KB
Pobrany: 58

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 73.3 KB
Pobrany: 49

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.29 KB
Pobrany: 52

Pobierz

Dodany: 2019-08-16
Wielkość: 71.73 KB
Pobrany: 33

Pobierz

Dodany: 2019-08-16
Wielkość: 74.95 KB
Pobrany: 34

Pobierz

Dodany: 2019-08-16
Wielkość: 29 KB
Pobrany: 32

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 68.24 KB
Pobrany: 56

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 68.7 KB
Pobrany: 53

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 68.45 KB
Pobrany: 55

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 69.27 KB
Pobrany: 53

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.19 KB
Pobrany: 53

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 72.01 KB
Pobrany: 54

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 82.54 KB
Pobrany: 63

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 17.19 KB
Pobrany: 59

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 21.04 KB
Pobrany: 51

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 19.68 KB
Pobrany: 50

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 16.33 KB
Pobrany: 51

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 19.92 KB
Pobrany: 51

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 20.04 KB
Pobrany: 53

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 15.46 KB
Pobrany: 51

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 14.95 KB
Pobrany: 53

Pobierz

Dodany: 2019-04-24
Wielkość: 23.9 KB
Pobrany: 60

Pobierz

HOT

Dodany: 2019-03-13
Wielkość: 18.81 KB
Pobrany: 111

Pobierz

HOT

Dodany: 2019-03-13
Wielkość: 18.45 KB
Pobrany: 109

Pobierz

Dodany: 2019-03-13
Wielkość: 16.83 KB
Pobrany: 93

Pobierz

Dodany: 2019-03-13
Wielkość: 19.03 KB
Pobrany: 81

Pobierz

Dodany: 2019-03-13
Wielkość: 21.89 KB
Pobrany: 85

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 50.9 KB
Pobrany: 19

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 17.29 KB
Pobrany: 19

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 12.11 KB
Pobrany: 17

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 12.03 KB
Pobrany: 17

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 1.21 MB
Pobrany: 20

Pobierz

Dodany: 2019-09-26
Wielkość: 30.68 KB
Pobrany: 13

 

 

 

 Sprzęt rehabilitacyjny – jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PRFON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne - niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności (np. protezy, kule, wózki i inne), lub środki pomocnicze - które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.), jeżeli

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach, który powstał 2 września 2002 roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Opolskiej.