Niepełnosprawni

Uroczyste przekazanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. Nowy, bezpieczny i wygodny samochód będzie służył podopiecznym Warsztatu.

Zakup pojazdu, którego koszt wynosił 91.635,00 złotych, został w 65 % sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” pozostałe 35 % pokrył Caritas Diecezji Opolskiej jako organ prowadzący Warsztaty.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna,

Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych,

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Sprzęt rehabilitacyjny – jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach, który powstał 2 września 2002 roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Opolskiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach jest placówką pobytu dziennego przystosowaną dla 30 uczestników z terenu powiatu opolskiego,

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PRFON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne – niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności (np. protezy, kule, wózki i inne), lub środki pomocnicze – które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np.