Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 24 maja 2006 ustanowił 30 maja – Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Informujemy, iż w 2019 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2019 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze B

- 70% kosztów jego realizacji w obszarze C

- 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

- 65% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. wtz)

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze E

- 50% kosztów jego realizacji w obszarze G

 Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

4) zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

         Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 08.02.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.

                 Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (w tym: program, założenia programu, procedury realizacji) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

Starosta Opolski,Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach

 

W dniu 30.05.2017 r., obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Decyzją Sejmu RP tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca - Rodzicach Zastępczych, którzy ofiarowują bezpieczny dom i swoją bezwarunkową miłość najbardziej potrzebującym dzieciom.